Regulamin konkursu

Regulamin konkursu na Facebooku 29.11.2022 §1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady Konkursu “Konkurs mikołajkowy Deturner” dla fanów fanpage’a Pielęgnacja Aut - sklep z kosmetykami samochodowymi. Organizatorem konkursu, zwanego dalej „Konkursem”, na oficjalnym profilu Pielęgnacja Aut - sklep z kosmetykami samochodowym jest Pielęgnacja Aut Łukasz Sroka z siedzibą we Wrocławiu 53-015, aleja Karkonoska 59A, adres do korespondencji aleja Karkonoska 59A, 53-015 Wrocław, zwany dalej „Organizatorem”. 2. Serwis Facebook.com udostępnia wyłącznie infrastrukturę, dzięki której możliwa jest organizacja konkursu. Facebook nie sponsoruje i nie uczestniczy w organizacji Konkursu, a tym samym nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania Organizatora i konsekwencje wynikające z przeprowadzenia Konkursu na łamach serwisu. 4. Konkurs organizowany jest wyłącznie za pośrednictwem portalu internetowego Facebook. 5. Udział w konkursie jest nieodpłatny. 6. Konkurs jest prowadzony na stronie https://www.facebook.com/pielegnacjaaut/ zwanej dalej “Fanpage”. 7. Konkurs trwa od umieszczenia postu konkursowego do dnia 06.12.2022 roku. §2 UCZESTNICY KONKURSU 1. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny. 2. Uczestnikiem Konkursu (dalej: „Uczestnik”) może być osoba fizyczna, która: a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego. b) posiada utworzone i zarejestrowane konto użytkownika na Facebooku (dalej: „Profil”) 3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy, współpracownicy lub przedstawiciele Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu Konkursu, ani członkowie ich rodzin. 4. Przystępując do konkursu Uczestnik akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu. 5. Przystępując do konkursu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych [imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail] na potrzeby konkursu. 6. Przystępując do Konkursu Uczestnik potwierdza, że zwalnia Facebook z wszelkiej odpowiedzialności związanej z konkursem. §3 ZASADY KONKURSU 1. Aby wziąć udział w konkursie należy "dodać zdjęcie swojego samochodu, oznaczyć osobę, której przydałoby się mycie samochodu"” w formie komentarza pod postem konkursowym na Fanpage’u Organizatora. 2. Konkurs trwa od publikacji posta z informacją o konkursie do ogłoszenia w komentarzu informacji o rozstrzygnięciu konkursu – 06.12.2022 r. 3. Zwycięzców wybierze jury, powołane przez Organizatora Konkursu. Obrady jury są tajne. §4. NAGRODA 1. Nagrodę w Konkursie stanowi: - zestaw detailingowych kosmetyków Deturner Detailing Set - 2x Detuner Finish Quick Detailer 250 ml - 2x Deturner Hydro Glass Cleaner 250 ml - 1x Detuner Creamy Tire Dressing 250 ml 2. W konkursie do wygrania są 3 miejsca, za które odpowiednio są 3 nagrody: - 1 miejsce - Deturner Detailing Set - 2 miejsce - Deturner Finish Quick Detailer 250 ml, Deturner Hydro Glass Cleaner 250 ml, Deturner Creamy Tire Dressing 250 ml - 3 miejsce - Deturner Finish Quick Detailer 250 ml, Deturner Hydro Glass Cleaner 250 ml §5. KLAUZULA INFORMACYJNA 1. Organizator jest administratorem danych osobowych zgromadzonych w ramach konkursu. 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia konkursu i kontaktu z Uczestnikiem w celu podania szczegółów dot. konkursu „Konkurs mikołajkowy Deturner”. 3. Celem przetwarzania danych osobowych jest przeprowadzenie konkursu. 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania konkursu, do dnia 06.12.2022 r. 5. Administrator zapewnia prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, modyfikacji, ograniczenia przetwarzania, usunięcia, a także prawo do przenoszenia danych w zakresie wymaganym przez przepisy Rozporządzenia RODO. 6. Uczestnik konkursu ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. 7. Dane osobowe uczestników konkursu będą przechowywane przez okres trwania konkursu, do dnia 06.12.2022 r. 8. Dane osobowe uczestników konkursu nie będą stanowić podstawy zautomatyzowanego podejmowania decyzji. 9. Dane osobowe uczestników konkursu nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. §6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Regulamin niniejszego Konkursu jest do wglądu na stronie sklepu Pielęgnacji Aut www.pielegnacjaaut.pl oraz siedzibie firmy przy Alei Karkonoskiej 59A, 53-015 Wrocław. 2. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie oraz potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie. 3. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, nie można przenosić na inne osoby. 4. Naruszenie przez Uczestnika któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, a w szczególności niepodanie danych, podanie nieprawdziwych danych, złożenie nieprawdziwych oświadczeń, naruszenie przepisów prawa lub dobrych obyczajów w związku z uczestnictwem w Konkursie upoważnia Organizatora do wyłączenia Uczestnika z Konkursu oraz powoduje utratę prawa do Nagrody, nawet w przypadku spełnienia innych wymagań przewidzianych postanowieniami niniejszego Regulaminu. 5. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie w dowolnym momencie trwania Konkursu. 6. Organizator nie przyjmuje reklamacji od wyników konkursu. 8. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29.07.1992 r. (Dz. U. z 2004 r., Nr 4, poz.27, z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie, rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.